OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

TARNOBRZEG: OTWARCIE OSZ


Uroczyste przecięcie wstęgi przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Magdalenę Andrzejak-Klechę oraz Prezydenta Tarnobrzega Norberta Mastalerza.

 

14 czerwca odbyło się otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego EFS w Tarnobrzegu utworzonego w wyniku realizacji ogólnopolskiego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Powołanie Ośrodka było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie a Miastem Tarnobrzeg, mającemu na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży.

Po powitaniu gości przez dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu Przemysława Rękasa oraz poświęceniu nowego pomieszczenia przez proboszcza parafii pw. Św. Barbary ks. kan. Stanisława Bara, uroczystego otwarcia Ośrodka dokonali: Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Magdalena Andrzejak-Klecha oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz. W uroczystości wzięli także udział: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu Teresa Huńka, sekretarz powiatu tarnobrzeskiego Kazimierz Błasiak, kierownik tarnobrzeskiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Leszek Surdy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie Katarzyna Czerniec, kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu Joanna Majewska, prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego :Siarkopol” w Tarnobrzegu Władysław Semeniuk, prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Konar” Aneta Englot, komendant 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu Jerzy Buczek, a także dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych z terenu miasta.

 

Zaproszeni goście podczas prezentacji w nowym OSZ.

 

Podczas przedstawionych prezentacji multimedialnych dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu Przemysław Rękas zaprezentował zaproszonym gościom potencjał organizacyjny, działalność i zakres usług oferowanych przez jednostki OHP, w szczególności ich działania na terenie województwa podkarpackiego. Podstawowe założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" oraz zasady funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Zawodowego omówiła specjalista ds. szkoleń Katarzyna Rynkiewicz.

Głównym zadaniem nowo powstałej jednostki będzie organizowanie szkoleń zawodowych mających na celu, m.in.: umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podnoszenie i uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych, zwiększenie szans na uzyskanie przez beneficjenta zatrudnienia czy zwiększenie aktywności zawodowej.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę tworzenia nowych jednostek działających na rzecz młodych ludzi. Wyrażali również chęć dalszej współpracy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.


 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012