OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje KontaktOchotnicze Hufce Pracy w toku długoletniej działalności wypracowały zintegrowany, sprawdzający się również w obecnych warunkach, system pomocy młodzieży wymagającej wsparcia instytucjonalnego. Jego podstawę stanowi zasada, w myśl której praca jest jednym z głównych czynników socjalizacji młodzieży pozwalających na jej właściwe usamodzielnienie i odpowiedzialne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Stosowany w OHP system pomocy młodzieży dowodzi, że odpowiednio realizowana edukacja zawodowa staje się dla tej grupy najistotniejszym czynnikiem utrzymującym ją w nurcie życia społecznego, przesądzając o jej późniejszych losach.

System ten budowany jest na podstawie następujących założeń:

1. Zgodnie z przepisami prawa kształcenie ogólne i zawodowe uczestników powinno odbywać się w ramach obowiązującego systemu oświaty w placówkach podległych właściwym samorządowym organom prowadzącym. Wykaz aktów prawnych, na podstawie których organizowany jest proces kształcenia w OHP stanowi załącznik nr 1.

2. Kształcenie uczestników OHP obejmuje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W związku z powyższym uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy mogą obecnie kontynuować naukę, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, w formach szkolnych i pozaszkolnych.

3. Młodzież OHP realizuje proces przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż  36 miesięcy.
Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy  trwa od 3 do 6 miesięcy, a w odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres ten może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Ta forma przygotowania zawodowego przeznaczona jest dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjów.

4. Kształcenie praktyczne i szkolenie uczestników OHP jest dopasowane do posiadanego poziomu wykształcenia. Przygotowanie zawodowe winno odbywać się w ramach indywidualnie zawartych umów o pracę.  

5. W celu zapewnienia właściwych warunków do realizacji kształcenia młodzieży podejmującej naukę w I klasie gimnazjum dopuszcza się, aby za zgodą Komendanta Głównego uczestnicy ci pozostali na statusie ucznia. Pierwszy rok w ww. klasach jest traktowany jako okres diagnozowania uczestników i wyrównywania braków edukacyjnych z jednoczesną realizacją intensywnego procesu wychowawczego – dotyczy to tych jednostek organizacyjnych, które wystosowały odpowiednie wnioski  i uzyskały zgodę.

6. Kształcenie zawodowe i szkolenie winno być organizowane przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie uzdolnień młodzieży.

7. W maksymalny sposób muszą być wykorzystywane możliwości w zakresie diagnozowania i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, jakie stwarza zatrudnienie w jednostkach OHP psychologów i doradców zawodowych.Kształcenie uczestników odbywa się na podstawie ramowych planów nauczania określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r., w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zmianami), a praktyczne przygotowanie zawodowe na podstawie programów praktycznej nauki zawodu i harmonogramów ich realizacji.

W sytuacji, gdy na danym terenie brak jest placówek samorządowych zapewniających kształcenie uczestników OHP w odpowiedniej formie, można korzystać z oferty placówek, dla których organem prowadzącym są inne podmioty.

Praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy w toku jej wykonywania powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów zawartych w Kodeksie pracy, dotyczących zatrudnienia młodocianych oraz rozporządzeń wykonawczych   w przedmiotowym zakresie.

Za organizację i przebieg procesu kształcenia teoretycznego i praktycznego uczestników odpowiedzialni są kierownicy jednostek OHP. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobów organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. nr 262/04, poz. 2604) odpowiadają oni za: 

- jakość kształcenia zawodowego realizowanego w  tych jednostkach; 
- sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce uczestników; 
- zapewnienie pomocy dydaktycznej uczestnikom mającym trudności w nauce.

W celu zapewnienia młodzieży  odpowiedniej formy kształcenia w procesie rekrutacji należy kierować się nie tylko wiekiem uczestników i poziomem posiadanego przez nich wykształcenia, ale również ich predyspozycjami psychofizycznymi i zainteresowaniami.

Młodzież nieposiadająca świadectwa ukończenia gimnazjum powinna być przyuczona do pracy w określonym zawodzie, by po jego ukończeniu móc rozpocząć naukę zawodu i uzyskać niezbędne kwalifikacje.

Obowiązującą w Ochotniczych Hufcach Pracy zasadą pozostaje fakt, że uczestnicy posiadają status pracownika młodocianego, stąd też przed podjęciem nauki teoretycznej wszyscy powinni posiadać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Grupa posiadająca status ucznia stanowi wyjątek, tzn. każdego roku Komendant Główny OHP na uzasadniony wniosek komendantów WK i dyrektorów CKiW wyraża zgodę, by uczestnicy uzupełniali wykształcenie ogólne na poziomie gimnazjum bez realizacji obowiązku pracy, jednakże pod warunkiem, że w kolejnym roku edukacji w OHP wszyscy oni będą posiadali umowę o pracę. 

Taka organizacja kształcenia wynika z faktu, że młodzież OHP ma z reguły 2-3 letnie opóźnienie w procesie edukacji i jest zazwyczaj w wieku na granicy dojrzałości – stąd, jest to już ostatni moment, kiedy może skorzystać ze szczególnych uregulowań prawnych stworzonych dla nich przez ustawodawcę, a zdobycie przez nich kwalifikacji zawodowych stanowi podstawowy warunek usamodzielnienia się.

Uczestnicy OHP w zależności od wieku i posiadanego wykształcenia mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących, prawem dopuszczonych, typach szkół umożliwiających równocześnie zdobycie przygotowania zawodowego:

1. Szkole podstawowej dla dorosłych w klasie VI.
Kryteria przyjęć – ukończone 15 lat, ukończona V klasa szkoły podstawowej, status pracownika młodocianego.

Nauka w tej klasie odbywa się wg ramowego planu nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 142). Plan ten pozwala na realizację nauki w szkole  w wymiarze 17 godzin w tygodniu oraz programu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2. Gimnazjum dla dorosłych.
Kryteria przyjęć – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa.

Nauka w tej szkole odbywa się wg Ramowego planu nauczania dla gimnazjum dla dorosłych zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania w szkole publicznej (Dz.U. Nr 15 poz. 142).

3. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa.

Nauka w tej klasie odbywa się wg Ramowego planu nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum, zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz.U 116 poz. 1093).

Plan ten umożliwia pracodawcom podpisywanie z uczestnikami OHP umów o pracę w celu przygotowania do wykonywania określonej pracy. Ramowe plany nauczania w tych oddziałach powinny umożliwić uczestnikom OHP w klasie II i III pracę w ramach realizacji przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania do  określonej pracy.

4. Zasadniczych szkołach zawodowych
Kryteria naboru:
- w przypadku zasadniczych szkól zawodowych dla młodzieży – ukończone 15 lat; ukończone gimnazjum;
- w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych – ukończone gimnazjum, wiek powyżej 16 lat oraz spełnienie warunków zgodnie z oddzielnymi przepisami szczegółowymi.

Nauka może odbywać się w różnych typach szkól zawodowych. Obowiązującą zasadą pozostaje, że uczestnicy OHP kształcący się w tych szkołach zdobywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i winni mieć status pracownika młodocianego. Nauka w tych szkołach jest realizowana na podstawie Ramowego planu nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania; Ramowy plan jest zawarty w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie  ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U 116 poz. 1093). Przewiduje kształcenie w cyklu dwuletnim lub trzyletnim w zależności od programu nauczania w danym zawodzie.

5. Szkolenie zawodowe w formie kursowej przeznaczone jest zarówno dla uczestników, jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy. Jednostki OHP, w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń, organizują szkolenie zawodowe uczestników w formie kursowej.


Taka organizacja kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników OHP powinna przynieść efekty w postaci pomyślnie zakończonego procesu uzupełniania wykształcenia (udokumentowanego świadectwem szkolnym) oraz przygotowania zawodowego (udokumentowanego pomyślnie zdanym egzaminem na tytuł kwalifikacyjny lub kończącym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy).

W zależności od formy i czasu kształcenia każdy wychowanek OHP po ukończeniu nauki powinien:
- posiadać niezbędną wiedzę ogólną i zawodową; 
- być przygotowanym do uzyskania tytułu kwalifikacyjnego lub w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy egzaminu sprawdzającego;
- uzyskać określony zawód potrzebny na lokalnym rynku pracy lub być przyuczonym do wykonywania określonej pracy, co ma stanowić podstawę przyszłego zatrudnienia;
- posiadać system wartości, które charakteryzują dobrego pracownika;
- posiadać nawyk ustawicznego kształcenia się;
- uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez dobrowolny udział w szkoleniach kursowych organizowanych przez jednostki OHP jako zajęcia pozalekcyjne; 
- umieć poruszać się po rynku pracy i prezentować swoją wiedzę i umiejętności wobec pracodawcy.
Załącznik nr 1Protokół  z dnia 15 maja 2008 r. z posiedzenia Centralnej Komisji Rekrutacyjnej


 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012