OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

Charakterystyka OHPOchotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych. 

Adresatem oddziaływań OHP są trzy grupy młodzieży w wieku 15-25 lat. 

Pierwszą grupę stanowi młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji socjalnej, mająca trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Każdego roku młodzież ta – w liczbie ponad 36 tysięcy – jest rekrutowana do ponad 200 jednostek organizacyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. 

Drugą grupę stanowią absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół), absolwenci wyższych uczelni – młodzież wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi – zagrożona jednak bezrobociem. Dla tej młodzieży w OHP przewidziane są działania z obszaru rynku pracy. 

Trzecią grupą są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP, zdobyć doświadczenie zawodowe i przy okazji poprawić własną sytuację materialną.  Rokrocznie do OHP zgłasza się blisko ćwierć miliona młodzieży, z czego ponad połowa podejmuje pracę – w większości sezonową, krótkoterminową.

Powyższe zadania są realizowane poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP wraz z 49 Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 7 Centrami Kształcenia i Wychowania. Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP dzielą się na dwie grupy:

- jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, których jest 217 w tym: 7 Centrów Kształcenia i Wychowania, 31 Ośrodków Szkolenia i Wychowania, 165 Hufców Pracy oraz 14 Środowiskowych Hufców Pracy. W jednostkach tych jest zorganizowanych obecnie ponad 34 tys. młodzieży,

-  jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, tworzące sieć 504 podmiotów, a wśród nich: 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, 49 Młodzieżowych Biur Pracy, 221 Młodzieżowych Centrów Kariery, 78 Punktów Pośrednictwa Pracy, 34 Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS, 24 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży. 

Wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne OHP, w mniejszym lub większym stopniu mają charakter placówek otwartych – realizują zadania na rzecz miejscowej społeczności, przy współpracy i współdziałaniu z lokalnymi władzami samorządowymi, pracodawcami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na określonym terenie.

Młodzież z pierwszej grupy kierowana jest do placówek OHP przez kuratorów, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, ośrodki pomocy społecznej, pogotowia opiekuńcze, sądy dla nieletnich, policję i domy dziecka. Jednak  przyjęta do OHP może być tylko na zasadzie dobrowolności. Jednostki, do których może się zgłaszać, to: Hufce Pracy, Środowiskowe  Hufce Pracy, Ośrodki Szkolenia i Wychowania oraz Centra Kształcenia i Wychowania. Młodzi ludzie, którzy są w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej i materialnej mają zagwarantowane w  tych placówkach bezpłatne miejsca w internacie i pełne wyżywienie. 

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy albo zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie ogólne jest realizowane w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) lub też w specjalistycznych warsztatach usytuowanych w jednostkach OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata (w zależności od programu nauczania). Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP – na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Zgodnie z tym uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej. Oferta OHP w zakresie szkolenia zawodowego jest bardzo różnorodna i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu spośród 77 profesji. 

W strukturach OHP działają, od dnia 1 stycznia 2011 r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Ośrodki Szkolenia Zawodowego. Cztery z nich to dawne Ośrodki Centralnego Szkolenia Maszynistów w: Mińsku Mazowieckim, Radomiu, Włocławku i Wrocławiu. Oferowane przez nie kursy i szkolenia skierowane są do pracowników, pracodawców, osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz innych osób zainteresowanych nabyciem kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (np. operator maszyn, koparek, ładowarek, spycharek, innych maszyn budowlanych i drogowych; operator i konserwator urządzeń dźwigowych, spawacz). Zajęcia w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego są prowadzone przez fachową kadrę inżynierską z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod dydaktycznych. Ośrodki dysponują nowoczesną bazą maszyn, urządzeń i sprzętu do szkolenia praktycznego, a także  własną bazą hotelową. Znajdują się w nich bogate zbiory literatury technicznej i poradników. Każdy kurs kończy się egzaminem przed komisją państwową i w przypadku zaliczenia, wydaniem stosownych uprawnień. Ośrodki współpracują w szczególności z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z pracodawcami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji. Piąty Ośrodek Szkolenia Zawodowego został przekształcony z Ośrodka Konferencyjnego OHP w Dobieszkowie k. Łodzi.

W zakresie wychowania młodzieży – uczestników OHP – najważniejszymi obszarami działalności są: profilaktyka społeczna – w tym profilaktyka uzależnień, profilaktyka negatywnych zachowań oraz profilaktyka zdrowotna, edukacja i aktywizacja w różnych dziedzinach życia społecznego (ekologicznej, obywatelskiej, międzykulturowej, itp.). Oddziaływania wychowawcze są realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych, a także różnych form pomocy psychologicznej i specjalistycznej. W jednostkach organizacyjnych na terenie całego kraju funkcjonuje jednolity „System wychowania”, który stanowi swoiste vademecum dla kadry oraz źródło inspiracji do wyboru i wypracowania efektywnych treści i form działalności na rzecz powierzonej OHP młodzieży. W praktyce wychowawczej instytucji wiodącą rolę odgrywa wychowanie przez pracę i dla rynku pracy. Praca jest wykorzystywana jako skuteczna metoda wychowawcza.
Ochotnicze Hufce Pracy, jako instytucja rynku pracy, realizują kompleksową działalność w zakresie rynku pracy adresowaną do młodych ludzi w wieku 15-25 lat. 

W ramach tej działalności świadczone są bezpłatne usługi w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy. Zadania te są realizowane poprzez skoordynowany system doradztwa, poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowego, obejmujący sieć placówek: Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (49), Młodzieżowych Biur Pracy (49), Punktów Pośrednictwa Pracy (78), Ośrodków Szkolenia Zawodowego EFS (34), Rejonowych Ośrodków Szkolenia Zawodowego Młodzieży (24) oraz Młodzieżowych Centrów Kariery (221, w tym 188 utworzone w ramach unijnego projektu "OHP jako realizator rynku pracy"). Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (49). Ich oferta jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. 

W roku 2014 w Młodzieżowych Biurach Pracy zaewidencjonowano ponad 176 tys. młodych ludzi poszukujących pracy, pozyskano 171 tysięcy miejsc pracy, skierowano do pracy ponad 180 tys. osób, z czego podjęło pracę 119 tys. osób.  Istotną rolę w realizacji zadania pośrednictwa pracy pełnią giełdy i targi pracy, organizowane każdego roku przez wszystkie CEiPM na terenie kraju i podległe im jednostki. W 2014 roku OHP zorganizowały w całym kraju 484 targi pracy i 1339 giełd pracy, podczas których młodzież miała możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i dostępu do ofert pracy oraz zapoznania się z możliwościami uzyskania wsparcia ze strony OHP w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej. Na targach i giełdach pracy oferowano ponad 90 tys. miejsc zatrudnienia. 

Zakres działalności Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) i Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK) obejmuje informację zawodową i poradnictwo zawodowe, a także zagadnienia przedsiębiorczości. Mobilne Centra Informacji Zawodowej, których działa 49, to jednostki wyposażone w oznakowane mikrobusy z zestawami sprzętowymi i metodycznymi, którymi doradcy zawodowi dojeżdżają do mniejszych miejscowości. Formami pracy realizowanymi przez doradców zawodowych MCIZ są: grupowe spotkania i warsztaty informacji zawodowych oraz indywidualne informacje i porady zawodowe. Ogółem działaniami MCIZ objęto w ubiegłym roku ponad 217 tys. młodych ludzi.

Młodzieżowe Centra Kariery to jednostki stacjonarne. Istotnym aspektem w działalności MCK jest moduł przedsiębiorczości, w ramach którego doradcy zawodowi pracują nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych młodych ludzi wspomagając organizacyjnie i doradczo koncepcje samozatrudnienia. Od 2005 r. do 2008 r. powstało ich 33. Powstające od 2009 roku były tworzone w efekcie realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. W ramach tego samego projektu były tworzone także Punkty Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS. W 2013 r. doradcy zawodowi we wszystkich MCK objęli działaniami ponad dwieście tysięcy osób. Do Punktów Pośrednictwa Pracy zgłosiło się w omawianym okresie ponad sto tysięcy poszukujących pracy. 

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakończył się w czerwcu 2014 roku, a jego rezultatem było powstanie nowych jednostek rynku pracy OHP - Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy i Ośrodków Szkolenia Zawodowego EFS - oraz powołanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM pozwala na udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji na temat wsparcia młodzieży realizowanego przez OHP, w tym szczególnie dotyczącej oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP z zakresu rynku pracy oraz kształcenia i działalności opiekuńczo-wychowawczej. Ogólna wartość projektu to 99 538 000,- zł.

Od 1 stycznia 2013 roku Ochotnicze Hufce Pracy przejęły – zgodnie z Decyzją nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2012 roku – od beneficjenta systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich utrzymanie rezultatów projektu „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”. Jednocześnie przejmując rezultaty projektu Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują świadczenie usług oferowanych przez „Zieloną Linię”. Ogólnopolski system informacyjny „Zielona Linia” funkcjonujący na zasadzie Contact Center stwarza możliwość uzyskania w jednym miejscu kompleksowej informacji dotyczącej problematyki rynku pracy przez osoby i podmioty, które są klientami publicznych służb zatrudnienia lub których potrzeby informacyjne mieszczą się w kompetencjach tych służb. System „Zielona Linia” obejmuje: ogólnopolską telefoniczną infolinię informacyjną, a także portal internetowy, gdzie można uzyskać informacje m.in. o ofertach pracy, szkoleniach oraz innych usługach rynku pracy. Ponadto pracodawcy mogą uzyskać informacje o formach wsparcia oferowanych przez urzędy pracy firmom, które zatrudniają osoby bezrobotne, jak również otrzymać pomoc w poszukiwaniu pracowników. Na finansowanie tych zadań została przeznaczona z Funduszu Pracy kwota ponad czterech milionów złotych.

Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. OHP to od 1 września 2004 roku jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Celem tych działań jest stymulacja popytu lokalnych rynków pracy na młodocianych pracobiorców, co umożliwia młodzieży zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększa szansę na trwałe zatrudnienie. W ubiegłym roku refundacją objęto blisko 40 tys. pracodawców, którzy otrzymali środki za ponad 140 000 młodocianych pracowników.

Szerokie perspektywy w zakresie realizacji zadań ustawowych otworzyła dla OHP możliwość korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiadając na potrzeby młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, od 2004 roku Ochotnicze Hufce Pracy – jako jedna z pierwszych polskich instytucji – rozpoczęły realizację projektów współfinansowanych z EFS, kontynuując je w kolejnym roku i latach następnych. Korzystając z możliwości ubiegania się o dotacje ze środków unijnych OHP w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowały 15 ogólnopolskich projektów współfinansowanych przez EFS o łącznej wartości ponad kilkudziesięciu milionów złotych. 

Adresatem niemal wszystkich projektów, jest młodzież zagrożona marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym. Udział w projektach zwiększa jej aktywizację społeczno-zawodową poprzez m.in. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, wyrównanie zaległości edukacyjnych, nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych, zwiększenie motywacji do nauki i poszukiwania pracy, wzrost poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Środki EFS stanowią istotne źródło wsparcia podejmowanych przez OHP działań, co przekłada się na wzrost profesjonalizmu świadczonych usług edukacyjnych oraz zwiększenie liczby młodych ludzi, którzy otrzymują realną pomoc w rozwiązywaniu problemów  życiowych. OHP realizują największe projekty EFS, biorąc pod uwagę zasięg, jak również liczebność grup beneficjentów. Efekty projektów wskazują na OHP jako na doświadczonego projektodawcę, współrealizującego cele i odpowiadającego na wyzwania zawarte w programach operacyjnych odnoszące się do obszarów zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia ustawicznego. Realizowane przez OHP przedsięwzięcia EFS zostały bardzo dobrze przyjęte w środowiskach lokalnych i wysoko ocenione – nie tylko przez młodzież biorącą w nich udział, lecz także przez niezależnych ewaluatorów. 

W nowej perspektywie finansowej Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER 2014 -2020) Ochotnicze Hufce Pracy są jedną z wiodących instytucji publicznych powołanych do wdrażania programu „Gwarancje dla młodzieży”. W ramach tej unijnej Inicjatywy w sierpniu 2014 roku OHP rozpoczęły na terenie całego kraju realizację projektów „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie”. W projekcie „Równi na rynku pracy” bierze udział 6 tysięcy osób w wieku 18-24 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzących z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, nieuczących się, niepracujących i niemających  kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje za niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Z kolei beneficjentami drugiego projektu „Pomysł na siebie” jest 1500 osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET, którzy podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymają wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Projekty, które potrwają do końca 2015 roku, są realizowane przez 303 jednostki organizacyjne OHP w całym kraju, m.in.: centra edukacji i pracy młodzieży, hufce pracy, młodzieżowe biura pracy, młodzieżowe centra kariery, punkty pośrednictwa pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą także działalność w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży, traktowanej jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy. Inicjowana przez OHP międzynarodowa wymiana młodzieży jest organizowana z udziałem funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Programu ERASMUS+ (dawniej „Młodzież w działaniu”) oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). OHP realizują również projekty w ramach pozostałych, europejskich programów międzynarodowej wymiany młodzieży, m.in. z programu Leonardo da Vinci, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Litewsko-Polskiego Funduszu Współpracy Młodzieży lub finansowanych ze środków własnych. W inicjatywach tych uczestniczy co roku ponad tysiąc osób z kraju i zagranicy. Jednostki OHP stale i systematycznie rozwijają kontakty z instytucjami zagranicznymi, mające na celu inicjowanie współpracy z nowymi organizacjami lub rozszerzanie form współpracy z dotychczasowymi partnerami. Za najbardziej efektywne uznać należy bezpośrednie spotkania, mające najczęściej formę wizyt przygotowawczych, studyjnych, szkoleń wolontariuszy, forów wymiany doświadczeń, seminariów szkoleniowych itp.  Ponadto, każdego roku przedstawiciele Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy i jednostek podległych uczestniczą w licznych międzynarodowych konferencjach, jak również spotkaniach poświęconym  problemom edukacji i wychowania młodzieży w kraju i za granicą. 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012