OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI ORAZ NAUKA ZAWODU W RAMACH OHPZdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.

Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w warsztatach OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata (w zależności od programu nauczania). Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż  22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.
Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach OHP


Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy otrzymuje:

1) pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu),

2) pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,

3) skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum lub szkoły podstawowej):

• w przypadku pobierania nauki w szkole podstawowej lub w gimnazjum zapewnia się każdemu uczniowi jednocześnie przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
• nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji; egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest bezpłatny,

4) ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.Walory opieki i wychowania w OHP


Młodzież uzupełniająca wykształcenie w OHP otrzymuje status uczestnika OHP. 

Uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, do którego należy:

• monitorowanie postępów w nauce,
• monitorowanie warunków pracy i kształcenia zawodowego (ze względu na BHP oraz realizację ramowego planu nauczania),
• organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku kłopotów w nauce,
• organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
• udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.


Zatem uczestnik OHP oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna-wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją  zaplanować i zrealizować.Uczestnik OHP może być objęty opieką w formie „dochodzącej”
lub stacjonarnej.W formie dochodzącej uczestnik mieszka w domu rodzinnym i korzysta z opieki OHP. W przypadku korzystania z formy stacjonarnej uczestnik mieszka w internacie (w Centrum Kształcenia i Wychowania,  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub w Hufcu Pracy). Uczestnik ma zapewnioną 24-godzinną opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kształcenie i wychowanie. W tym wypadku pracę połączoną z nauką zawodu realizuje się przede wszystkim w warsztatach OHP, a kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe w pobliskiej szkole.

Pobyt i wyżywienie w placówce stacjonarnej są bezpłatne.

Ramowe Plany Nauczania

Zamieszczone poniżej ramowe plany nauczania w zakresie przedmiotów kluczowych (polski, matematyka, historia) przewidują taki sam wymiar godzin. Różnice występują w przypadku takich przedmiotów, jak fizyka, chemia, biologia i geografia, których miejsce zajmują godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawodowego.

W OHP zabiega się o umożliwienie wychowankom korzystania z zajęć wyrównawczych w poszczególnych przedmiotach. Podyktowane jest to troską o zapewnienie osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminie kompetencyjnym młodzieży korzystającej z przygotowania zawodowego w ramach gimnazjum. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów, w których występują różnice w siatce godzin. W tym celu kadra OHP występuje z wnioskami do dyrektorów szkół o przeznaczenie tzw. „godzin pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły” na zwiększenie liczby godzin we wskazanych wyżej przedmiotach, tak aby gimnazjaliści – uczniowie klas przysposabiających do pracy osiągnęli lepsze wyniki w zdawaniu egzaminu kończącego naukę w gimnazjum. Służy to wyrównywaniu szans naszej młodzieży w stosunku do swoich rówieśników.Poniżej (w formie plików do pobrania) przedstawiamy porównawczo ramowe plany nauczania dla gimnazjum.


1. RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM


2. RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM I n f o r m a c j e   d o d a t k o w e


Uczestnictwo w OHP oparte jest na dobrowolności
i wynika z własnego wyboru, własnej woli.

- Ochotnicze Hufce Pracy kształcą i wychowują uczniów na zasadach pełnej dobrowolności. Każdy młody człowiek trafiający do OHP dobrowolnie wybiera tę właśnie ścieżkę edukacji i zdobywania zawodu. Pedagog szkolny, policja itp. może wydać opinię o realizacji obowiązku  szkolnego lub nauki pod opieką OHP, ale ta opinia nie jest dla nikogo wiążąca - ani dla rodzica, ani dla OHP.

Ustawa o systemie oświaty gwarantuje rodzicom i uczniom wybór formy kształcenia – zatem, posiadanie opinii nie jest obowiązkowe.


- Ochotnicze Hufce Pracy nie są organem prowadzącym szkoły.
OHP wykonują swoje ustawowe zadania we współpracy z samorządem lokalnym. Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych zobowiązuje wojewódzkich komendantów do składania wniosków do organów prowadzących szkoły i placówki, w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc nauki w tych szkołach i placówkach. Wnioski składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.


- Kształcenie zawodowe i związane z tym koszty

Pracodawcy otrzymują:
1. Refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy.
2. Zwrot kosztów kształcenia pod warunkiem, że młodociany uzyska kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem (odbywa się to drogą decyzji administracyjnej).

W zakresie innych kosztów:
3. Koszty kształcenia ogólnego pokrywa subwencja oświatowa i samorząd terytorialny.
4. Koszty ewentualnego kształcenia teoretycznego zawodowego w postaci turnusów zawodowych pokrywa samorząd terytorialny z subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel.
5. Koszty pierwszego egzaminu zawodowego pokrywa pracodawca.

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012