• Page contrast

0000030958

Od września 2012 roku do 31 maja 2013 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w swoich jednostkach organizacyjnych w całej Polsce ogólnopolski projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porozumienie dotyczące dofinansowania projektu Komenda Głowna OHP podpisała z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 20 września 2012 r.

MAU2mkl 768x512

Beneficjentami projektu byli uczestnicy OHP uczęszczający do zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu albo też realizujący przygotowanie zawodowe w ramach gimnazjum. Projekt zakładał udzielenie im wsparcia, szczególnie tej części, która pochodzi z rodzin ubogich, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami i marginalizacją. Jej sytuacja społeczno-ekonomiczna uniemożliwia podwyższanie kwalifikacji zawodowych i samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem 600 osób (240 kobiet i 360 mężczyzn) oraz podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 540 osób poprzez udział w szkoleniach i kursach, w tym szkoleniach kształcących umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, szkoleniach zawodowych, jak również ułatwienie dostępu uczestnikom OHP do usług rynku pracy. Wszystkie szkolenia uwzględniały aktualne potrzeby rynku pracy.

Młodzież otrzymała dodatkowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, bezpłatne wyżywienie w trakcie zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdu. Została także objęta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W programie projektu były trzy moduły: aktywizująco-doradczy (wrzesień – grudzień 2012), zawodowy (wrzesień 2012 – luty 2013) oraz językowy (wrzesień 2012 – kwiecień 2013). W ramach tego pierwszego wszyscy uczestnicy projektu przeszli cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej. Były to warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej; warsztaty preorientacji zawodowej, których celem była pomoc w wytyczaniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju zawodowego uczestników oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy; warsztaty aktywizacji zawodowej, których celem była edukacja uczestników w zakresie wchodzenia i poruszania się na rynku pracy, wpojenie prawidłowych postaw i zachowań w trakcie poszukiwania pracy oraz zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Przeprowadzono także indywidualne badanie predyspozycji zawodowych – podczas spotkań z doradcami zawodowymi beneficjenci wypełnili testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, które następnie zostały przez doradców opracowane. Zajęcia te miały na celu identyfikację potrzeb uczestników projektu w zakresie rynku pracy. Diagnoza predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, dokonana przez doradcę zawodowego będzie niezbędna przy późniejszym wyborze kursu zawodowego w projekcie.

W skład drugiego modułu – zawodowego – weszły szkolenia specjalistyczne i praktyki zawodowe. Szkolenia specjalistyczne pozwoliły na uzyskanie przez beneficjentów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w stosunku do tych, których uczą się na co dzień (np. kurs wizażu i stylizacji dla fryzjerów; kurs glazurnika dla murarzy, kurs kelnerski/barmański dla kucharzy itp.), co zwielokrotni ich szansę na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy. Szkolenia uwzględniały zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy na określonych fachowców, jak również – oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników – także ich predyspozycje zawodowe określone przez doradców zawodowych. Dwutygodniowe przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (styczeń – luty 2013) zorganizowano u zewnętrznych pracodawców w zakładach pracy w zawodach, w których uczestnicy odbyli szkolenie zawodowe w ramach projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursach językowych (wrzesień 2012 – kwiecień 2013), przy czym poziom i sposób prowadzenia zajęć został dostosowany do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych. Głównym celem kursów było przełamanie bariery językowej młodych osób oraz umożliwienie im opanowania języka obcego (do wyboru j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski) przede wszystkim w zakresie słownictwa zawodowego (terminologia specjalistyczna i fachowa). Szkolenia językowe obejmowały dwa semestry, ok. 120 jednostek lekcyjnych. Beneficjenci uzyskali poświadczenia ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie co najmniej podstawowym (A1), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Od stycznia do marca 2013 roku odbywały się lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych, będące rodzajem konkursu zawodowego. Przeprowadzono 24 sprawdziany lokalne w 16 województwach oraz w 8 Centrach Kształcenia i Wychowania OHP. W sprawdzianach wzięli udział wszyscy beneficjenci projektu, którzy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, którego uczą się na co dzień. Sprawdzian obejmował zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Głównym jego celem było zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia.

Laureaci rywalizacji w poszczególnych zawodach – 24 najlepszych w konkurencjach zawodowych uczestników, po jednym z każdego zawodu w ramach danego WK/CKiW – wzięli udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy. Sprawdzian w obu częściach (teoretycznej i praktycznej) obejmował pogłębiony program poszczególnych zawodów (np. kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych).

Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” w pełni wpisywał się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy m. in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania. Założenia projektu były zgodne z wytycznymi NSS, stanowiącymi m. in., iż jednym z podstawowych celów strategii rozwoju powinno być zmniejszenie liczby osób, dla których główną przeszkodą w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim jest brak odpowiedniego wykształcenia oraz ograniczanie liczby osób o niedopasowanych umiejętnościach zawodowych.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2 Priorytetu I POKL – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Ponadto, w dalszej perspektywie, działania projektu przyczynią się również do osiągnięcia celów strategicznych PO KL nr 1 – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo i nr 2 – Zmniejszenie obszarów wykluczania społecznego, jak również celu nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu były zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I POKL na rok 2012. Projekt był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2007-2013.

Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.

Całkowity koszt projektu to 3 116 816,00 zł

www.efs.gov.pl