• Page contrast

StawiamNaPrzyszlosc slider 1024x394stawiam logo

Do 31 marca 2019 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały ogólnopolski projekt w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Stawiam na przyszłość”.

Głównym celem projektu było wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Wsparciem objęto:

 • osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (YEI i EFS) – 1157 uczestników oraz „Akcja aktywizacja” (YEI i EFS) – 960 uczestników (osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu);
 • osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 160 uczestników (podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, pracujący, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy).

Działania w głównej mierze miały na celu zapewnienie:

 • kontynuacji nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane było wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych.

W ramach projektu młodzież mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursie przedsiębiorczości,
 • indywidualnym i grupowym wsparciu psychologicznym,
 • indywidualnych konsultacjach ze specjalistą ds. uzależnień,
 • zajęciach z zapobiegania agresji i przemocy,
 • zajęciach z zakresu wychowania do życia w rodzinie,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,
 • kursach językowych,
 • podstawowym kursie komputerowym,
 • kursie ECDL lub kursie o równoważnym standardzie,
 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu: 18 373 071,96 zł