• Kontrast strony

Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach realizuje projekt

pt. „Aktywni z OHP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+

program Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL 2021-2027), priorytet V Społeczne Śląskie, działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa poprzez OHP

Wartość projektu: 10 415 695,40 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 8 853 341,09 zł

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: 1 562 354,31 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 520 osób młodych, w wieku 15-25 lat, prowadzącego do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu, tj. od 01.04.2024 r. do 31.12.2025 r.

Projekt zapewni odpowiednio wczesną interwencję przeciwdziałającą niepowodzeniom i nierównościom społecznym i zawodowym młodzieży. Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do płynnego przejścia uczestników z edukacji do pracy, a tym samym do zwiększenia dostępu do zatrudnienia, zgodnie z aktualnymi potrzebami regionalnego/lokalnego rynku pracy.

GRUPY DOCELOWE I WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona jest w podziale na dwie grupy docelowe:

 • DZIECI I MŁODZIEŻ – ukończony 15. rok życia, nieukończony 18. rok życia

Rekrutacja w grupie docelowej dzieci i młodzież prowadzona będzie w podziale na dwie podgrupy, zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem na wsparcie:

Grupa A

Kryteria podstawowe (obowiązkowe):

 • 15-17 lat (nieukończony 18 r.ż.)
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • brak kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacje niezgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy
 • bycie uczestnikiem OHP
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego.

Grupa B

Kryteria podstawowe (obowiązkowe):

 • 15-17 lat (nieukończony 18 r.ż.)
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • brak kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacje niezgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego.

Kryterium podstawowe dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • bycie uczestnikiem OHP
 • Grupa docelowa OSOBY BEZ ZATRUDNIENIA

Kryteria obowiązkowe:

 • 18-25 lata (nieukończony 25 r.ż.)
 • brak lub niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje niezgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy
 • osoba bezrobotna
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego.

DLA OBU GRUP OKREŚLONO KRYTERIA PREMIUJĄCE (nieobowiązkowe):

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności/bycie rodzicem/opiekunem dziecka z niepełnosprawnościami
 • zamieszkiwanie na terenach wiejskich.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby spełniające wszystkie kryteria, w tym kryteria premiujące.

Kryteria podstawowe muszą być spełnione łącznie.

Za spełnienie każdego kryterium podstawowego przyznawany będzie 1 pkt, za spełnienie kryterium zamieszkiwania na terenach wiejskich – 2 pkt., za posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – 3 pkt.

Opinię oraz ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do projektu wydaje Komisja Rekrutacyjna.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc przewidzianych w projekcie, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez jednostki OHP realizujące projekt począwszy od 8 kwietnia 2024 r. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc.

Podział planów rekrutacyjnych na lata 2024/2025:

ROK REKRUTACJI

GRUPA DOCELOWA DZIECI I MŁODZIEŻ

GRUPA DOCELOWA OSOBY BEZ ZATRUDNIENIA

 

Grupa A

Grupa B

 

2024

135 osób

130 osób

60 osób


2025

135 osób

-

60 osób

 

270

130

120

W sumie

W grupie docelowej dzieci i młodzież 400 osób, w tym 160 K, 240 M

W grupie docelowej osoby bez zatrudnienia 120 osób, w tym

REKRUTACJA W RAMACH PIERWSZEGO NABORU – 135 osób do grupy A i 60 osób do grupy B

PLAN REKRUTACJI_FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO „AKTYWNI Z OHP" GRUPA A 2024

 

Nazwa jednostki
wdrażającej projekt

Dzieci i młodzież GRUPA A 

Lokalizacja jednostki

2024

ŚLĄSKA WK OHP

135

40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

1

12-6 HP Pszczyna

15

43-200 Pszczyna, Bielska 32, tel. (32) 727 91 20, hp.pszczyna@slaska.ohp.pl

2

12-15 HP Pyskowice

30

44-120 Pyskowice, Strzelców Bytomskich 14, tel. (32) 660 00 33, hp.pyskowice@slaska.ohp.pl

3

12-17 HP Jaworzno

15

43-603 Jaworzno, Inwalidów Wojennych 16, tel. (32) 660 00 33, hp.jaworzno@slaska.ohp.pl

4

12-20 HP Rybnik

15

44-200 Rybnik, Rudzka 13, tel. (32) 423 74 95, hp.rybnik@slaska.ohp.pl

5

OSiW Dąbrowa Górnicza

15

42-523 Dąbrowa Górnicza-Łosień, Ząbkowicka 44, tel. (32) 268 07 64, osiw.dabrowag@slaska.ohp.pl

6

12-25 HP Żywiec

15

34-300 Żywiec, Wesoła 6, tel. (33) 861 02 55, hp.zywiec@slaska.ohp.pl

7

OSiW Częstochowa

30

42-200 Częstochowa, Tkacka 5A, tel. (34) 389 25 88,

osiw.czestochowa@slaska.ohp.pl

PLAN REKRUTACJI_FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO „AKTYWNI Z OHP" GRUPA C 2024

 

Nazwa jednostki
wdrażającej projekt

Osoby bez zatrudnienia

Lokalizacja jednostki

2024

ŚLĄSKA WK OHP

60

40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

 

CEiPM Bielsko-Biała

20

 

1

Młodzieżowe Biuro Pracy Bielsko-Biała

10

43-300 Bielsko Biała, Kosynierów 20, (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25, mbp.bielsko-biala@slaska.ohp.pl

2

Młodzieżowe Centrum Kariery Żywiec

10

34-300 Żywiec, Wesoła 6, (33) 861 02 55, mck.zywiec@slaska.ohp.pl

 

CEiPM Katowice

20

 

3

Młodzieżowe Centrum Kariery Chorzów

10

41-500 Chorzów, Opolska 19, (32) 349 71 17 lub 887 873 108, mck.chorzow@slaska.ohp.pl

4

Młodzieżowe Centrum Kariery Żory

10

44-240 Żory, Osiedle Sikorskiego 52, (32) 435-51-14, mck.zory@slaska.ohp.pl

 

CEiPM Częstochowa

20

 

5

Młodzieżowe Biuro Pracy Częstochowa

20

42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22, (34) 363 99 20/21, (34) 363 30 58 mbp.czestochowa@slaska.ohp.pl

         

Koordynator wojewódzki projektu – Joanna Lato / Śląska WK OHP w Katowicach

ZADANIA I DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

Osiągnięcie założeń zostanie dokonane poprzez: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia w ramach aktywizacji zawodowej, staże, zajęcia edukacyjno – szkoleniowe i integracyjne dla młodzieży. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie zostaną dobrane pod kątem statusu na rynku pracy osób przystępujących do działań. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu. Udział młodzieży poprzedzony zostanie oceną umiejętności cyfrowych. W ramach projektu zostanie przedstawiona oferta zgodnie ze standardem Gwarancji dla młodzieży.

Cykl szkoleniowy

W ramach udziału w projekcie każda osoba zostanie objęta wsparciem w modułach:

 • obowiązkowym: identyfikacja potrzeb oraz poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej,
 • fakultatywnym: specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie ustalonym w indywidualnym planie działania.

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oferowane w module fakultatywnym obejmuje jedno lub więcej szkoleń spośród wymienionych poniżej.

Grupa docelowa „Dzieci i młodzież”, w tym:

- grupa A

 • szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych
 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodne z klasyfikacją ESCO European Skills/Competences, Qualifications and Occupations
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
 • grupowe wyjazdowe wsparcie psychologiczne
 • kurs podstaw języka migowego
 • zajęcia socjalizacyjno-integracyjne: kino, teatr, wycieczka, basen, wizyta w eleganckiej restauracji, kręgle, itp.
 • szkolenie w ramach profilaktyki przemocy oraz uzależnień i zachowań ryzykownych
 • szkolenie z zakresu strategii uczenia się, kreatywnego i bezpiecznego wykorzystywania mediów
 • szkolenie/trening funkcjonowania na rynku pracy

- grupa B

 • szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych
 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodne z klasyfikacją ESCO European Skills/Competences, Qualifications and Occupations
 • kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje w zawodzie wraz z kosztem egzaminu i wymaganych badań lekarskich
 • kurs podstaw języka migowego
 • szkolenie w ramach profilaktyki przemocy oraz uzależnień i zachowań ryzykownych
 • szkolenie z zakresu strategii uczenia się, kreatywnego i bezpiecznego wykorzystywania mediów
 • kurs przedsiębiorczości
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika – warsztaty z usługą stylisty, metamorfoza i zakup strojów dla uczestników
 • zajęcia socjalizacyjno-integracyjne: kino, teatr, wycieczka, basen, wizyta w eleganckiej restauracji, kręgle itp.
 • szkolenie/trening funkcjonowania na rynku pracy

Plakat projekt Aktywni z OHP

Wsparcie dodatkowe:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu
 • stypendium w trakcie zajęć szkoleniowych

Grupa docelowa „Osoby bez zatrudnienia”

 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego
 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodne z klasyfikacją ESCO European Skills/Competences, Qualifications and Occupations
 • kursy podnoszące kwalifikacje w zawodzie (w tym prawo jazdy) wraz z kosztem egzaminu i wymaganych badań lekarskich
 • specjalistyczne szkolenie językowe
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika – warsztaty z usługą stylisty, metamorfoza i zakup strojów dla uczestników
 • staż zawodowy u pracodawcy
 • pośrednictwo w zakresie stażów i pracy

Wsparcie dodatkowe:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu
 • stypendium w trakcie szkoleń i stażu zawodowego
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń i w trakcie stażu zawodowego (ok. 20% uczestników)

Wymiar dydaktyczny wsparcia projektowego będzie uzależniony od doboru poszczególnych form wsparcia do zastosowania w ramach projektu. Każde szkolenie kończy się weryfikacją nabytych kompetencji lub uzyskanych kwalifikacji poprzez przeprowadzenie oceny i walidacji przez upoważnioną do tego instytucję.

Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość:

 • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach
 • rozwinięcia/nabycia kwalifikacji zawodowych
 • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
 • podniesienia kompetencji społecznych
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymania materiałów szkoleniowych
 • uzyskania stypendium szkoleniowego.

W projekcie zakłada się udział 520 osób: 400 osób z grupy docelowej „Dzieci i młodzież” (15-17 lat) oraz 120 osób z grupy docelowej „Osoby bez zatrudnienia” (18-25 lat), w tym: 380 uczestników/ek OHP, 20 osób biernych zawodowo (w grupie 15-17 lat), 120 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych).

Zakładanym efektem działań projektowych jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez co najmniej 60% uczestników szkoleń.

PLAKAT OFICJALNY AKTYWNI Z OHP1

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.