• Kontrast strony

Posługę duszpasterską przy Wojewódzkich Komendach Ochotniczych Hufców Pracy sprawują Duszpasterze WK OHP.


Duszpasterz Dolnośląskiej WK OHP

Ks. Józef Pater urodził się 13 kwietnia 1944 r. w Rumnie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. 21 czerwca 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1969-1972 był wikariuszem – katechetą w Świebodzicach (1969-1972) i parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu (1972-1974). W 1973 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1976 r. obronił pracę doktorską pt. „Nauka Abrahama Bzowskiego o prymacie papieża”. W tym samym roku uzyskał stanowisko adiunkta na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1982 r. został członkiem kurialnej Komisji ds. Sztuki Sakralnej. 1 czerwca 1984 r. powierzono mu stanowisko wicedyrektora, a w 2001 r. dyrektora Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. W 1987 r. ks. Józef Pater zaczął pełnić obowiązki przedstawiciela kurialnego w Obywatelskiej Radzie Rewaloryzacji i Odbudowy Starego Miasta we Wrocławiu. W 1989 r. został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Sztuki Sakralnej. W 1990 r. otrzymał godność kapelana papieskiego. W 1995 r. został kanonikiem gremialnym wrocławskiej kapituły katedralnej. Ks. Józef Pater należy do Towarzystwa Miłośników Historii we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 3 grudnia 1998 r. habilitował się na podstawie pracy „Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII w.”, a w 2012 r. na podstawie rozprawy o ks. infułacie Karolu Miliku i dorobku naukowego uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1999 r. otrzymał stanowisko profesora uczelnianego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 2001 r. był prorektorem, a w latach 2004 – 2007 rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Obecnie członek Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności i Patrologii. Jest autorem wielu artykułów i pozycji zwartych z dziedziny historii Kościoła i sztuki sakralnej na Śląsku. Pełni również obowiązki asystenta kościelnego Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, duszpasterza przewodników turystycznych Dolnego Śląska zrzeszonych w kole miejskim i terenowym PTTK we Wrocławiu.

Od 1 listopada 2000 r. ks. Józef Pater jest Duszpasterzem Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Duszpasterz Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

Ksiądz Kamil Pańkowiec urodził się 14 grudnia 1988 r. w Toruniu. Po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja Suskiego przyjął 15 czerwca 2013 roku. W latach 2013-2018 pełnił obowiązki wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP w Grucie. Z dniem 27 sierpnia 2018 roku został ustanowiony wikariuszem parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. Pracuje także jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 4 w Toruniu oraz pełni funkcję audytora Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej.

W dniu 11 września 2018 roku na polecenie ks. biskupa Wiesława Śmigla został ustanowiony duszpasterzem przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Toruniu.


Duszpasterz Lubelskiej WK OHP

Ks. kanonik Marian Duma urodził się w 1955 r. Goraju Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r. Studia teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. W latach 1987-1990 studiował w Sekcji Teologii Duchowości KUL. W 2002 r. uzyskał tytuł doktora, broniąc pracę „Doskonałość życia kapłańskiego według Sługi Bożego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego”. Obecnie, od 1990 r., jest proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie. Pełni także funkcję kapelana Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

7 lipca 2000 r. Arcybiskup Metropolita Lubelski Józef Życiński mianował ks. Mariana Dumę Archidiecezjalnym kapelanem Ochotniczych Hufców Pracy na ziemi lubelskiej. Nominacja była potwierdzeniem istniejącej już od 10 lat współpracy.


Duszpasterz Lubuskiej WK OHP

Ks. Krzysztof Foryś urodził się 13 lipca 1966 r. w Gubinie. Jest kapłanem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W 1996 r. ukończył studia w zakresie teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel katecheta. Od 1 sierpnia 2015 r. jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Trzebielu.

Duszpasterzem Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest od 2010 r.


Duszpasterz Łódzkiej WK OHP

Ks. Mirosław Marczak urodził się 11 listopada 1970 r. w Łodzi. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi uzyskując tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi z rąk arcybiskupa Władysława Ziółka. W latach 1997-2000 odbył kurs doktorancki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach w 1996 roku. W kolejnych latach pełnił obowiązki kapłańskie w parafiach w Koluszkach, Bełchatowie i Łodzi.

31 sierpnia 2005 roku Arcybiskup Metropolita Łódzki mianował go duszpasterzem Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Duszpasterz Małopolskiej WK OHP

Ks. Rafał Bobek ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 2013 roku z rąk ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uzyskując tytuł magistra, broniąc pracę z pedagogiki pt. „Rola mediów w wychowaniu młodzieży na podstawie badań w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie”. Po święceniach pełnił posługę jako wikariusz w parafii w Niepołomicach, gdzie otaczał troską duszpasterską młodzież w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Współpracę z OHP rozpoczął w 2013 roku angażując się w życie 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach. Od września 2018 roku pełni posługę duszpasterską w parafii św. Klemensa w Wieliczce oraz pracuje z młodzieżą w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

Duszpasterzem Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP został mianowany we wrześniu 2016 roku przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.


Duszpasterz Opolskiej WK OHP

Ks. Jarosław Staniszewski urodził się 30 czerwca 1967 r. w Kluczborku. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. w Katedrze Opolskiej z rąk ks. biskupa Alfonsa Nossola. Pracował duszpastersko w Zdzieszowicach, Raciborzu, Zawadzkiem, Krapkowicach i Głębinowie. W okresie od 24 sierpnia 2011 r. do 25 sierpnia 2015 r. pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Był inicjatorem wielu projektów skierowanych do młodych ludzi, w tym m.in.: „Spacerków Duszpasterskich”, „Szkoły Prowokatorów” i wielu innych. Od 2014 r. jest koordynatorem ds. Światowych Dni Młodzieży 2016 w Diecezji Opolskiej. Ponadto pełni obowiązki duszpasterskie w Parafii Św. Michała Archanioła w Opolu.

1 września 2015 roku Ksiądz Biskup Opolski Andrzej Czaja mianował ks. Jarosława Staniszewskiego kapelanem Opolskiej WK OHP.


Duszpasterz Podkarpackiej WK OHP

Ks. Czesław Matuła urodził się 21 grudnia 1977 r. w Kolbuszowej. W 2002 roku ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Pełnił obowiązki kapłańskie w parafiach w Ropczycach (Przemienienia Pańskiego), Rzeszowie (św. Judy Tadeusza), Boguchwale, Strażowie i Harklowej. W latach 2007-2015 był kapelan Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie.

Duszpasterzem Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP został 13 września 2018 r.


Duszpasterz Śląskiej WK OHP

Ks. Jacek Gancarek urodził się 12 marca 1968 r. w Kamyku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Częstochowie. W 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracę jako wikariusz rozpoczął w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie, a następnie został oddelegowany do parafii pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie. W 1997 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku biblistyka w Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 2007 r. wzbogaca swój warsztat pracy na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Od 1999 r. pełni funkcję Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Częstochowskiej i jest Delegatem ds. misji ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. W 2000 r. zaangażował się również w organizację Ogólnopolskich i Diecezjalnych Kongresów Misyjnych na Jasnej Górze. Od 2011 r. do chwili obecnej pracuje jako Proboszcz w parafii pw. NMP Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie.

Współpracę z OHP rozpoczął w 1997 r. Na początku był związany z częstochowską Komendą Wojewódzką OHP, a po zmianie struktury administracyjnej kraju ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP. Co roku jako gospodarz bierze udział w organizacji Ogólnopolskich Pielgrzymek OHP na Jasną Górę. Jego mottem życiowym są słowa Papieża Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. Nie poddawajcie się złu, ale zło dobrem zwyciężajcie”.


Duszpasterz Świętokrzyskiej WK OHP

Ksiądz Dariusz Jarliński ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach uzyskując tytuł magistra teologii na wydziale Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę pt. „Rodzina w zamyśle Bożym a jej zagrożenie przez alkoholizm na przykładzie badań ankietowych członków grup AA”. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 26 maja 2007 roku z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Ksiądz Dariusz Jarliński jest niezwykle zaangażowany w pracę na rzecz dzieci i młodzieży, wspiera również osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków – pacjentów skupionych w ruchu Anonimowych Alkoholików oraz młodzież z Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Pałęgach. Pracuje także w Centrum Interwencji Kryzysowej i w Schronisku dla Kobiet w Kielcach.

Od 14 kwietnia 2008 roku jest Duszpasterzem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach.


Duszpasterz Warmińsko-Mazurskiej WK OHP

Ksiądz dr Wojsław Czupryński urodził się 16 maja 1975 w Kętrzynie. Jest absolwentem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2000 r.). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007 r.), gdzie też uzyskał tytuł doktora (2011 r.). Pracował w parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie (2000-2003), NMP Królowej Świata w Warszawie (2003-2006) i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie (2006-2008). W latach 2008-2011 pełnił funkcję prefekta Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezji Warmińskiej, jak również proboszczem parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim.

Od września 2017 roku jest Duszpasterzem Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Duszpasterz Wielkopolskiej WK OHP

Ksiądz Artur Rzepecki - salezjanin, urodził się w 1978 roku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego ukończył w 2006 roku i przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze lata swojej posługi pracował w Sosnowcu i Wrocławiu będąc katechetą, duszpasterzem młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza, czy dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Obecnie pracuje w Poznaniu w Parafii św. Jana Bosko na Winogradach i pełniąc funkcję przełożonego domu zakonnego, jest jednocześnie duszpasterzem akademickim i opiekunem Salezjańskiej Grupy Rowerowej Boscoteam.

Współpracę z OHP podjął w 2020 roku.


Duszpasterz Zachodniopomorskiej WK OHP

Ks. Marcin Młodawski ukończył Wydział Teologiczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2003 roku. 31 maja tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie. W roku 2008 odbył Oficerski Kurs Szkolenia Kadr k.o. duszpasterstwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i został mianowany na stopień podporucznika wojska polskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień. Kapelan Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie w latach 2008 – 2014. Obecnie Duszpasterz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Od 1 września 2014 roku Duszpasterz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.